Drukuj / Polityka prywatności

Właściciel domeny gutshof-dragefeld.de
i odpowiedzialny za zawartość tej strony:
Elzbieta Reitzig
PL  64-761 Krzyz
Stefanowo 1
Polska

Rezerwacja z Polski:
+48 728843839

E-Mail: kontakt@gutshof-dragefeld.de
Internet: https://gutshof-dragefeld.de
Numer podatkowy: NIP 763 182 04 72

Realizacja techniczna i układ:

Pixelfleet Hamburg – Fotografie & Webdesign

Zrzeczenie się odpowiedzialności:
Mimo starannej kontroli treści nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiedzialni są wyłącznie ich operatorzy.

Polityka prywatności:

  1. Gromadzę i wykorzystuję Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Republiki Federalnej Niemiec. W dalszej części poinformuję Państwa o rodzaju, zakresie i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych.
    Zasadniczo możesz korzystać z moich stron internetowych bez ujawniania swojej tożsamości.
  2. Z powodów technicznych, Twoja przeglądarka internetowa automatycznie przesyła dane do mojego serwera internetowego podczas dostępu do mojej strony. Dane te obejmują datę i godzinę dostępu, adres URL strony internetowej, do której nastąpiło przekierowanie, dostęp do pliku, ilość przesłanych danych, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny oraz Twój adres IP. Ponadto, w pliku cookie sesji przechowuję wartość hash wygenerowaną ze zmiennej środowiskowej.
  3. Dane te są przechowywane oddzielnie od innych danych, które wprowadzisz podczas korzystania z mojej oferty. Nie jest możliwe przypisanie tych danych do konkretnej osoby. Dane te są oceniane do celów statystycznych i usuwane po zakończeniu użytkowania. W przypadku wprowadzenia danych osobowych na mojej stronie kontaktowej, np. w celu zamówienia określonych usług lub informacji, dane te gromadzę i wykorzystuję wyłącznie w ramach składanego zamówienia. Następnie Twoje dane zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na dane do celów rozliczeniowych i księgowych; ich usuwanie podlega określonym prawnie okresom.
  4. Co do zasady, nie będę przekazywał pańskich danych osobom trzecim. Na polecenie właściwych organów muszę jednak udzielić informacji o danych przechowywanych u mnie w poszczególnych przypadkach, o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, zapobiegania zagrożeniom, wypełniania zadań prawnych organów ochrony konstytucyjnej lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub egzekwowania praw własności intelektualnej. Aby poszerzyć zakres funkcji mojej oferty internetowej i uczynić jej użytkowanie wygodniejszym dla Państwa, używam tzw. cookies. Za pomocą tych „cookies” dane mogą być zapisywane na Państwa komputerze podczas wywoływania naszej strony internetowej. Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookie na swoim komputerze poprzez odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Może to jednak ograniczyć zakres funkcji mojej oferty.
  5. W przypadku rezerwacji lub złożenia zamówienia i dalszego fakturowania do Państwa, odpowiednie dane do faktury zostaną przesłane do urzędu skarbowego.
  6. Informacje, które przesyłasz mi za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, służą uproszczeniu procesu wyceny i fakturowania między Tobą a mną. Z zasady nie będę ich przekazywał osobom trzecim.
  7. Jeśli podałeś mi swoje dane osobowe, możesz je w każdej chwili wycofać, wysyłając e-mail na adres kontakt@gutshof-dragefeld.de wyślij. Twoje dane zostaną wtedy natychmiast usunięte, chyba że będę zobowiązany do ich przechowywania z powodów prawnych.

__________

Polityka prywatności (bardziej szczegółowa)

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych wyjaśnia rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach naszej oferty internetowej oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści, jak również zewnętrznych obecności w Internecie, takich jak nasz profil w mediach społecznościowych. (zwane dalej łącznie „ofertą internetową”). W odniesieniu do używanych terminów, np. „przetwarzanie” lub „osoba odpowiedzialna”, odwołujemy się do definicji zawartych w art. 4 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (DSGVO).

Odpowiedzialny

Odpowiedzialny:
Elzbieta-Mariola Reitzig
PL 64-761 Krzyz
Stefanowo 1 / Polska

kontakt@gutshof-dragefeld.de

Rodzaje przetwarzanych danych:

– dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy).
– Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
– Dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy wideo).
– Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu).
– Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Cel przetwarzania

– Udostępnienie oferty online, jej funkcji i treści.
– Odpowiadanie na zapytania o kontakt i komunikacja z użytkownikami.
– środki bezpieczeństwa.
– Pomiar zasięgu/marketing

Stosowane terminy

„dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „podmiotem danych”); osoba możliwa do zidentyfikowania to taka osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na identyfikator, taki jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy (np. cookie) lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej

„Przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, także w sposób automatyczny. Termin ten jest szeroki i obejmuje praktycznie całe przetwarzanie danych.

administrator danych” oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych

Właściwa podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 DSGVO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania naszych danych. Jeżeli podstawa prawna nie jest podana w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, obowiązują następujące zasady: Podstawą prawną uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 DSGVO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wykonania naszych usług i wdrożenia środków umownych oraz udzielenia odpowiedzi na pytania jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, podstawą prawną przetwarzania danych w celu wykonania naszych zobowiązań prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c DSGVO, a podstawą prawną przetwarzania danych w celu ochrony naszych uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W przypadku gdy istotne interesy podmiotu danych lub innej osoby fizycznej wymagają przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d) DSGVO.

Środki bezpieczeństwa

Zgodnie z art. 32 DSGVO oraz biorąc pod uwagę obecny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, jak również zmienne prawdopodobieństwo wystąpienia i stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony proporcjonalnego do zagrożenia; środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego dostępu do danych, jak również dostępu, wprowadzania, przekazywania, zabezpieczania dostępności i jej oddzielenia. Ponadto, ustanowiliśmy procedury mające na celu zapewnienie, że prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane, dane są usuwane i reagujemy na wszelkie zagrożenia dla danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już na etapie opracowywania lub doboru sprzętu, oprogramowania i procedur, zgodnie z zasadą ochrony danych, projektując technologię i stosując przyjazne dla ochrony danych ustawienia domyślne (art. 25 DSGVO).

Współpraca z przetwórcami kontraktowymi i stronami trzecimi

Jeżeli w trakcie naszego przetwarzania ujawnimy dane innym osobom i firmom (przetwarzającym lub osobom trzecim), przekażemy je im lub w inny sposób udostępnimy je, odbywa się to wyłącznie na podstawie upoważnienia prawnego (np. jeżeli dane muszą być przekazane osobom trzecim, takim jak dostawcy usług płatniczych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO w celu realizacji umowy), jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, jeżeli przewiduje to obowiązek prawny lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. przy korzystaniu z agentów, hostów internetowych itp.).

Jeśli zlecamy osobom trzecim przetwarzanie danych na podstawie tak zwanej „umowy o przetwarzaniu danych”, odbywa się to na podstawie art. 28 DSGVO.

Przekazy do państw trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) lub jeżeli odbywa się to w kontekście korzystania z usług stron trzecich lub ujawnienia lub przekazania danych stronom trzecim, będzie to miało miejsce tylko wtedy, gdy będzie to miało miejsce w celu wypełnienia naszych (przed)kontraktowych zobowiązań, na podstawie Państwa zgody, na podstawie zobowiązania prawnego lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Za zgodą prawną lub umowną będziemy przetwarzać lub przekazywać dane w kraju trzecim tylko wtedy, gdy spełnione zostaną szczególne wymagania określone w art. 44 i nast. DSGVO. Oznacza to, że przetwarzanie odbywa się na przykład na podstawie specjalnych gwarancji, takich jak oficjalnie uznane określenie poziomu ochrony danych odpowiadającego poziomowi UE (np. w przypadku USA poprzez „tarczę ochrony prywatności”) lub przestrzeganie oficjalnie uznanych specjalnych zobowiązań umownych (tzw. „standardowych klauzul umownych”).

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy dane te są przetwarzane oraz do uzyskania informacji o tych danych, a także do otrzymania dalszych informacji i kopii danych zgodnie z art. 15 DSGVO.

Oni mają odpowiednio. Art. 16 OOD, masz prawo do żądania uzupełnienia danych dotyczących Ciebie lub poprawienia błędnych danych dotyczących Ciebie.

Zgodnie z art. 17 DSGVO mają Państwo prawo zażądać natychmiastowego usunięcia dotyczących Państwa danych lub, zgodnie z art. 18 DSGVO, zażądać ograniczenia przetwarzania danych.

Mają Państwo prawo żądać, aby dane dotyczące Państwa, które nam udostępniliście, zostały otrzymane zgodnie z art. 20 DSGVO i aby zostały one przekazane innym odpowiedzialnym osobom.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 DSGVO.

Prawo do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody udzielonej zgodnie z art. 7 ust. 3 DSGVO ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu

Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu Państwa danych zgodnie z art. 21 DSGVO. Sprzeciw może zostać wniesiony w szczególności przeciwko przetwarzaniu do celów reklamy bezpośredniej.

Pliki cookie i prawo do sprzeciwu w przypadku reklamy bezpośredniej

Cookies” to małe pliki, które są przechowywane na komputerze użytkownika. Różne informacje mogą być zapisywane w plikach cookie. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym jest on przechowywany) podczas lub po zakończeniu jego wizyty w ofercie online. Tymczasowe pliki cookie, czyli „cookies sesyjne” lub „przejściowe pliki cookie”, to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego przeglądarki. W takim pliku cookie może być zapisana np. zawartość koszyka w sklepie internetowym lub zator logowania. Pliki cookie są określane jako „stałe” lub „trwałe”, jeśli są przechowywane nawet po zamknięciu przeglądarki. Na przykład, status logowania może być zapisany, jeśli użytkownicy odwiedzają stronę po kilku dniach. Podobnie, w takim pliku cookie mogą być przechowywane interesy użytkowników, które są wykorzystywane do pomiaru zasięgu lub do celów marketingowych. Pliki cookie osób trzecich” to pliki cookie, które są oferowane przez dostawców innych niż osoba odpowiedzialna za ofertę online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko ich pliki cookie, nazywa się to „plikami cookie pierwszej strony”).

Możemy korzystać z tymczasowych i stałych plików cookie oraz udzielać informacji na ten temat w naszej polityce prywatności.

Jeśli użytkownik nie chce, aby pliki cookie były zapisywane na jego komputerze, jest proszony o wyłączenie odpowiedniej opcji w ustawieniach systemowych przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach systemowych przeglądarki. Wyłączenie cookies może prowadzić do funkcjonalnych ograniczeń tej oferty online.

Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie wykorzystywanych do celów marketingu internetowego można zgłosić w odniesieniu do szeregu usług, zwłaszcza w przypadku śledzenia, za pośrednictwem amerykańskiej strony internetowej http://www.aboutads.info/choices/oder na stronie UE http://www.youronlinechoices.com/. Co więcej, zapisywanie plików cookie można osiągnąć poprzez wyłączenie ich w ustawieniach przeglądarki. Proszę zwrócić uwagę, że w tym przypadku nie wszystkie funkcje tej oferty online mogą być wykorzystane.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte lub ograniczone w ich przetwarzaniu zgodnie z art. 17 i 18 DSGVO. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie zostało to wyraźnie zaznaczone, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do osiągnięcia zamierzonego celu, a usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania. Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Oznacza to, że dane te są blokowane i nie są przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które muszą być zatrzymywane ze względów handlowych lub podatkowych.

Zgodnie z wymogami prawnymi w Niemczech okres przechowywania wynosi w szczególności 10 lat zgodnie z §§ 147 ust. 1 AO, 257 ust. 1 nr 1 i 4, ust. 4 HGB (księgi, rejestry, sprawozdania zarządu, bony księgowe, księgi handlowe, dokumenty dotyczące podatków itp.) oraz 6 lat zgodnie z § 257 ust. 1 nr 2 i 3, ust. 4 HGB (pisma handlowe).

Zgodnie z wymogami prawnymi w Austrii składowanie odbywa się w szczególności przez 7 J zgodnie z § 132 ust. 1 BAO (dokumenty księgowe, bony/faktury, księgi rachunkowe, rejestry, dokumenty handlowe, zestawienia dochodów i wydatków itp.), przez 22 lata w związku z nieruchomościami oraz przez 10 lat w przypadku dokumentów związanych ze świadczonymi elektronicznie usługami, usługami telekomunikacyjnymi, radiowymi i telewizyjnymi, które są świadczone na rzecz osób niebędących przedsiębiorcami w państwach członkowskich UE i dla których stosowany jest Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

Przetwarzanie związane z działalnością gospodarczą

Dodatkowo przetwarzamy
– Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania, kategoria klienta).
– Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, zainteresowanych stron i partnerów biznesowych w celu świadczenia usług kontraktowych, obsługi i obsługi klienta, marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: Usługi infrastrukturalne i platformowe, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi bazodanowe, usługi bezpieczeństwa, a także usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

W tym celu my lub nasz dostawca usług hostingowych przetwarzamy dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące treści, dane dotyczące umowy, dane dotyczące użytkowania, meta i dane dotyczące komunikacji klientów, osób zainteresowanych i odwiedzających niniejszą ofertę online na podstawie naszego uzasadnionego interesu w skutecznym i bezpiecznym udostępnianiu niniejszej oferty online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO w połączeniu z Art. 28 DSGVO (zawarcie porozumienia o przetwarzaniu umów).

Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika systemowego

My, lub nasz dostawca usług hostingowych, na podstawie naszych uzasadnionych interesów określonych w art. 6 ust. 1 lit. f. Dane DSGVO o każdym dostępie do serwera, na którym znajduje się ta usługa (tzw. pliki logów serwera). Dane dostępu obejmują nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL odsyłacza (poprzednio odwiedzanej strony), adres IP oraz żądającego dostawcy.

Ze względów bezpieczeństwa (np. w celu wyjaśnienia nadużyć lub oszustw), informacje w pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 7 dni, a następnie usuwane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane dla celów dowodowych, są wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego zdarzenia.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach zadań administracyjnych, jak również organizacji działalności, rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. Przetwarzamy przy tym te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług kontraktowych. Podstawą do przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c). DSGVO, art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO. Przetwarzanie danych dotyczy klientów, zainteresowanych stron, partnerów biznesowych i osób odwiedzających strony internetowe. Celem i przedmiotem naszego zainteresowania w zakresie przetwarzania danych jest administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, archiwizacja danych, czyli zadania służące prowadzeniu działalności gospodarczej, wykonywaniu zadań i świadczeniu usług. Usunięcie danych w odniesieniu do usług wynikających z umowy i komunikacji wynikającej z umowy odpowiada danym wymienionym w tych działaniach związanych z przetwarzaniem.

Ujawniamy lub przekazujemy dane organom podatkowym, konsultantom, takim jak doradcy podatkowi lub audytorzy, a także innym agencjom płatniczym i dostawcom usług płatniczych.

Ponadto przechowujemy informacje o dostawcach, organizatorach imprez i innych partnerach biznesowych na podstawie naszych interesów handlowych, np. w celu skontaktowania się z nimi w późniejszym terminie. Dane te, w większości związane z firmą, przechowujemy na stałe.

Kontakt

W przypadku kontaktu z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem mediów społecznościowych), dane użytkownika są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o kontakt i jego przetworzenia zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO. Dane użytkownika mogą być przechowywane w systemie zarządzania relacjami z klientami („system CRM”) lub porównywalnej organizacji zapytań ofertowych.

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Co dwa lata sprawdzamy tę konieczność; ponadto obowiązują ustawowe obowiązki archiwizacji.

Integracja usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej ustalamy ją na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. zainteresowania analizą, optymalizacją i ekonomicznym działaniem naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO), wykorzystujemy treści lub oferty usług stron trzecich w celu zintegrowania ich treści i usług, takich jak filmy wideo lub czcionki (zwane dalej jednolicie „treścią”).

Zakłada to zawsze, że obcy dostawcy tych treści znają adres IP użytkowników, ponieważ bez tego adresu nie byliby w stanie wysłać treści do swoich przeglądarek. Adres IP jest zatem niezbędny do wyświetlenia tej treści. Dokładamy wszelkich starań, aby wykorzystywać wyłącznie takie treści, których odpowiedni dostawcy używają adresu IP wyłącznie do ich dostarczania. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tzw. znaczników pikselowych (niewidoczna grafika, znana również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. Pixel tags” mogą być używane do oceny informacji takich jak ruch odwiedzających na stronach tego serwisu. Informacje pseudonimowe mogą być również zapisywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i mogą zawierać informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, odsyłających stronach internetowych, czasie odwiedzin i innych szczegółach dotyczących korzystania z naszej oferty online, a także być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Google Maps

Integrujemy mapy z usługi „Google Maps” dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane dotyczące lokalizacji użytkowników, które jednak nie mogą być gromadzone bez ich zgody (zazwyczaj w kontekście ustawień ich urządzeń przenośnych). Dane te mogą być przetwarzane w USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google ReCaptcha

Integrujemy funkcję rozpoznawania botów, np. do wprowadzania danych w formularzach online („ReCaptcha”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.Google ReCaptcha

Integrujemy funkcję rozpoznawania botów, np. do wprowadzania danych w formularzach online („ReCaptcha”) dostawcy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated

Korzystanie z Facebook Social Plugins

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tj. interesu w analizie, optymalizacji i ekonomicznym funkcjonowaniu naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f). DSGVO) Social Plugins („Plugins”) portalu społecznościowego facebook.com, który jest prowadzony przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Wtyczki mogą wyświetlać elementy interakcji lub treści (np. filmy, grafiki lub teksty) i mogą być rozpoznawane po jednym z logo Facebooka (białe „f” na niebieskim kafelku, słowa „Lubię to”, „Lubię to” lub znak „Kciuki w górę”) lub są oznaczone dodatkiem „Facebook Social Plugin”. Listę i wygląd wtyczek społecznościowych Facebooka można obejrzeć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook jest certyfikowany w ramach umowy o ochronie prywatności i tym samym oferuje gwarancję zgodności z europejskim prawem ochrony danych osobowych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Gdy użytkownik wywołuje funkcję tej oferty online, która zawiera taką wtyczkę, jego urządzenie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Facebooka. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez Facebook bezpośrednio do urządzenia użytkownika i włączana przez niego do oferty online. Na podstawie przetwarzanych danych można tworzyć profile użytkowników. Dlatego nie mamy żadnego wpływu na zakres danych, które Facebook gromadzi za pomocą tego pluginu i dlatego informujemy użytkowników zgodnie z naszym stanem wiedzy.

Poprzez zintegrowanie wtyczek, Facebook otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią stronę oferty online. Jeśli użytkownik jest zalogowany na Facebooku, Facebook może przypisać wizytę do swojego konta na Facebooku. Jeśli użytkownicy wchodzą w interakcję z wtyczkami, na przykład naciskając przycisk „Lubię to” lub robiąc komentarz, odpowiednia informacja jest przesyłana bezpośrednio z urządzenia do Facebooka i tam przechowywana. Jeśli użytkownik nie jest użytkownikiem Facebooka, to nadal istnieje możliwość, aby Facebook poznał jego adres IP i zapisał go. Według Facebooka, w Niemczech przechowywany jest tylko anonimowy adres IP.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również odpowiednie prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności użytkowników, można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Jeśli użytkownik jest członkiem Facebooka i nie chce, aby Facebook zbierał dane o nim za pośrednictwem tej oferty online i łączył je z danymi o jego członkostwie przechowywanymi na Facebooku, musi wylogować się z Facebooka i usunąć swoje pliki cookie przed skorzystaniem z naszej oferty online. Dalsze ustawienia i zastrzeżenia co do wykorzystania danych do celów reklamowych są możliwe w ramach ustawień profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads lub poprzez amerykańską stronę internetową http://www.aboutads.info/choices/ lub stronę UE http://www.youronlinechoices.com/. Ustawienia są niezależne od platformy, tzn. zostały przyjęte dla wszystkich urządzeń, takich jak komputery stacjonarne czy urządzenia przenośne.